GŁOS ZNAD PREGOŁY

"ГОЛОС С ПРЕГОЛИ"


Pismo sponsoruje Senat RP i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie


    Zespół redakcyjny:

Maria Ławrynowicz - redaktor naczelny
Kleofas Ławrynowicz - honorowy członek redakcji
Aleksandra Ławrynowicz - łamanie, pre-press, redakcja techniczna
Wasilij Wasiliew - reporter
Dmitrij Osipow - dziennikarz
Marek Szczepaniak - dziennikarz; serwis stron WWW

A d r e s  r e d a k c j i:
236039 Kaliningrad, Federacja Rosyjska
ul. B. Chmielnickiego 46 m. 8
Telefon redaktora w Rosji:   (
+ 7 4012) 64 37 87
Telefon redaktora w Polsce: (+ 48)  601 057 820
LOKALIZACJA  REDAKCJI
    e-mail: glos.znad.pregoly@plusnet.pl
 
Nakład: 500 egz.

Druk: Drukarnia "СИВАК С" 236039,
КАЛИНИНГРАД, Малый переулок 17Powrót do strony głównej