GŁOS ZNAD PREGOŁY    Numer 12
Pismo sponsoruje Senat RP

We Wspólnocie Kultury Polskiej

Krótkie sprawozdanie z działalności WKP w 2000 roku

1. Działalność organizacyjna

- uczestnictwo przedstawicieli WKP w II międzynarodowej Konferencji Oświatowej w Moskwie na temat "Stan i perspektywy oświaty polonijnej w Rosji" (Kleofas Ławrynowicz, Agnieszka Abramowicz, Jerzy Sukow);
- regularne narady aktywu WKP z pracownikami Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie dotyczące wspólnej działalności;
- przygotowanie uczestników do konkursów recytatorskich "Kresy-2000";
- przygotowanie kandydatów na studia, staże oraz kursy różnego rodzaju w Polsce;
- spotkania przedstawicieli Polonii ze studentami uniwersytetu Warszawskiego, z przedstawicielami Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, z uczestnikami ekspresu literackiego "Europa 2000";
- udział w organizacji choinkowych spotkań dzieci na święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku;
- kontynuowanie przerejestrowania członków Wspólnoty;
- udział aktywu Wspólnoty w organizacji koncertów polsko-rosyjskich "Historią muzyki polskiej na żywo";
- wyjazdy dzieci z Kaliningradu, Oziorska i Gusiewa na kolonie do Polski;
- częściowe zaopatrzenie w stroje ludowe zespołu tanecznego oraz chóru polonijnego;
- posiedzenia robocze Zarządu WKP, zespołu redakcyjnego pisma "Głos znad Pregoły", rozpatrzenie spraw bieżących z aktywem WKP;
- prowadzenie działalności finansowej: zbieranie składek członkowskich, pośrednictwo w sprawach pomocy materialnej potrzebującym jej członkom Wspólnoty, złożenie sprawozdania instancjom kontrolnym.

II. Działalność kulturalno-oświatowa

- nadal były prowadzone kursy języka polskiego dla dorosłych i młodzieży przy Państwowym Uniwersytecie Kaliningradzkim, w szkołach średnich i przy kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej (pani Barbara Pluta, państwo Agnieszka Abramowicz i Jerzy Sukow);
- odbył się konkurs recytatorski poezji Marii Konopnickiej oraz IX Konkurs Recytatorski "Kresy 2000". Organizatorzy konkursów - panie Barbara Pluta, Natalia Połamarczuk, Agnieska Abramowicz, Zdzisława Franczyk oraz panowie Jerzy Sukow i Arkadiusz Muszyński;
- nadal trwa cykl koncertów "Historia muzyki polskiej na żywo". W salach koncertowych miasta i obwodu odbyło się w r. 2000 cztery koncerty cyklu. Wykonawcy - muzycy z Warszawy, Krakowa i z Kaliningradu;
- chór polonijny wystąpił na uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości; tym razem chórzystki śpiewały już w strojach ludowych, uszytych przez panią Genowefę Nowicką. Kierowniczka chóru pani Helena Rogaczikowa wzbogaciła repertuar o nowe piosenki;
- na świętach narodowych taneczna grupa dzieci z Guriewska przybranych w krakowskie stroje reprezentowała polskie tańce ludowe. Założycielką i kierowniczką grupy jest choreograf pani Swietłana Potocka - Siwołobowa;
- zostało wydane dwanaście tegorocznych numerów (jeden podwójny) pisma "Głos znad Pregoły". W listopadzie-grudniu upłynęło 5 lat od dnia wydania pierwszego numeru gazety Polaków kaliningradzkich. Redaktorem naczelnym od czasu założenia pisma jest dr Kazimierz Ławrynowicz;
- aktywnie działają filie WKP w Oziorsku i Gusiewie. Dzięki wsparciu materialnemu z Polski Polonia oziorska kupiła dom, w którym mieści się obecnie siedziba miejscowej Wspólnoty Polskiej;
- członkowie WKP zwiedzili Gdańsk i Sopot; wycieczkę do tych miast organizowała lektorka języka polskiego panią Barbara Pluta.

Powrót do strony głównej